ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล


รายงาน

ขออนุมัติแผนภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบประมาณปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณเงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนังสือเวียน

งานสารสนเทศ

ศูนย์บริการประชาชน (เรื่องร้องเรียน) พ.ศ. 2565