ศูนย์ป่าไม้ระยอง


ศูนย์ป่าไม้ จำนวน 76 จังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบ

1 เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ในระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัด ตามอำนาจหน้าที่ของสำนัก
2 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในงานด้านป่าไม้ ตลอดจนการให้คำปรึกษา บริการงานวิชาการ ให้แก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัด
3 ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะต่อสำนัก
4 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานออกเป็น 2 ฝ่าย และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ดังนี้

1 ฝ่ายบริหารทั่วไป หน้าที่รับผิดชอบ
	1) ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการของศูนย์
	2) รวบรงมและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อเป็นข้อเสนอแนะต่อสำนัก
	3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2 ฝ่ายประสานและส่งเสริมงานป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
	1) ดำเนินการเกี่ยวกับการประสารงานด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัด ตามอำนาจหน้าที่ของสำนัก
	2) ส่งเสริมและสนับสนุนควาร่วมมือในงานด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัด ตลอดจนการให้คำปรึกษา บริการงานวิชาการ ให้แก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
	3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
	1) ประสานและดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนเกี่ยวกับงานป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ การควบคุมไฟป่า และการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ รวมทั้งร่วมตรวจสอบเบื้องต้นในการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	2) ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินการฟื้นฟูป่าไม้ ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ส่งเสริมการปลูกป่า และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านป่าไม้
	3) เป็นหน่วยบริการงานอนุญาตด้านป่าไม้ในพื้นที่ งานรับเรื่องร้องเรียน และงานบริการวิชาการด้านไม้
	4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ขั้นตอนการขอรับกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง