ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


การจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บันทึกการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังรถยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB)