ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

(แบบ ง. 241)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (พลางก่อน)