เบอร์โทรศัพท์


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

ส่วนอำนวยการ (ฝ่ายบริหารทั่วไป , ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล) ต่อ 101

ส่วนอำนวยการ (ฝ่ายการเงินและบัญชี) ต่อ 107

ส่วนอำนวยการ (ฝ่ายพัสดุ) ต่อ 106

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า (ฝ่ายปลูกป่า , ฝ่ายผลิตกล้าไม้ , ฝ่ายโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ , ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการป่าไม้)  ต่อ 102

ส่วนจัดการป่าชุมชน (ฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน , ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) ต่อ 105

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ฝ่ายป้องกันรักษาป่า , ฝ่ายควบคุมไฟป่า , ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันและปราบปราม ,  ฝ่ายกฎหมาย) ต่อ 103

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ (ฝ่ายกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ , ฝ่ายจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ , ฝ่ายสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ , ฝ่ายจัดการป่าสงวนแห่งชาติ) ต่อ 104

ศูนย์ป่าไม้ชลบุรี (ฝ่ายบริหารทั่วไป , ฝ่ายจัดการป่าไม้ , ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้) ต่อ 103

*ด่านป่าไม้บางทราย 038-047532
*ด่านป่าไม้แหลมฉบัง 038-491246

*ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน ที่ 6 (ระยอง) 038-614258 , 089-1250205

*โครงการพัฒนาป่าไม้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ         089-8335330

เบอร์โทรติดต่อหน่วยงาน