ติดต่อหน่วยงาน


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

โทรศัพท์ : (038)-047-528-30  โทรสาร : (038)-047 531

ส่วนอำนวยการ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)(ต่อ 101)
ส่วนอำนวยการ (ฝ่ายการเงินและบัญชี)(ต่อ 107)
ส่วนอำนวยการ (ฝ่ายพัสดุ)(ต่อ 106)
ส่วนจัดการป่าชุมชน(ต่อ 105)
ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้(ต่อ 104)
ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า(ต่อ 103)
ส่วนการอนุญาต063-9953972
ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า(ต่อ 102)
ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ/ศูนย์ป่าไม้ชลบุรี(ต่อ 108)

เลขที่ 201 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

Email Address : [email protected]