ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


การจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือนกันยายน 2563

เดือนสิงหาคม 2563

เดือนมิถุนายน 2563

เดือนเมษายน 2563

เดือนมีนาคม 2563

  1. การกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูดสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)
  2. ประกาศวิจารณ์ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 11 – 16 มีนาคม 2563 สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม (ฝ่ายพัสดุ) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) โทร. 038-047528 – 30 โทรสาร. 038-047531 หรือ E-mail [email protected] หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ผู้ประกอบการมีความเห็น หรือ สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นจะต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ขอเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย
  3. ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

เดือนธันวาคม 2562

เดือนพฤศจิกายน 2562

เดือนตุลาคม 2562