แผนงานและงบประมาณ


แผนพระราชบัญญัติงบประมาณ ปี 2564

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 2563

พฤษภาคม 2563

(ที่ ทส. 1622.1/1963 ลว. 14 พฤษภาคม 2563) เรื่อง แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปม.(ที่ ทส. 1604.41/7158 ลว.7 เมษายน 2563)

  1. แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ศูนย์ป่าไม้ชลบุรี คลิ๊ก…
  2. แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ศูนย์ป่าไม้ระยอง คลิ๊ก…
  3. แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ศูนย์ป่าไม้จันทบุรี คลิ๊ก…
  4. แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ศูนย์ป่าไม้ตราด คลิ๊ก…

เมษายน 2563

มีนาคม 2563

รายงานผู้ตรวจราชการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ประจำปี 2563

การประเมิณส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กันยายน

ประกาศนายทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒

กรกฎาคม

แนวทางการรายงานเรื่องร้องเรียนของระบบรับเรื่องร้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Petition) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เอกสา่รแนบ ๑) (เอกสารแนบ ๒) (หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๘/๑๔๐๙๗ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

เมษายน