พื้นที่รับผิดชอบ


พื้นที่ป่าอยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก