ส่วนการอนุญาตส่วนการอนุญาต มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1 ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายเพื่อกำหนดแนวทางด้านการอนุญาต ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลด้านการอนุญาต
2 กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในการอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้ การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ การทำไม้ และเก็บหาของป่า ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
3 ควบคุม กำกับ บริหารจัดการ และติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับการอยุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการปลูกสร้างสวนป่าและการปลูกป่าใช้สอยในที่ดินของรัฐในพื้นที่ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้
4 ปฏิบัติงานร่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนการอนุญาต ประกอบด้วย 3 ฝ่าย ดังนี้

1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
	1) งานด้านสารบรรณ ธุรการ และการเจ้าหน้าที่
	2) งานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
	3) งานด้านแผนงานและงบประมาณ
	4) งานด้านสารสนเทศ
	5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

2 ฝ่ายการอนุญาตใข้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
	1) ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนเข้าใช้ประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
	2) ควบคุม กำกับ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
	3) ให้บริการและอำนวยความสะดวกในการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินแก่ปนะชาชนและส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐด้วยระบบงานที่ดีมีประสิทธิภาพ
	4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3 ฝ่ายอนุญาตไม้ ของป่า และอุตสาหกรรมไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
	1) ควบคุม กำกับ และตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตไม้ ของป่า และอุตสาหกรรมไม้ ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของการอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
	2) ควบคุม กำกับ และตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
	3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย