ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือนกันยายน 2564

เดือนสิงหาคม 2564

เดือนมิถุนายน 2564

เดือนพฤษภาคม 2564

เดือนเมษายน 2564

เดือนมีนาคม 2564

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

เดือนมกราคม 2564

เดือนธันวาคม 2563

เดือนพฤศจิกายน 2563

เดือนกันยายน 2563