ความเป็นมา


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)ความเป็นมาของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

 

กรมป่าไม้มีคำสั่งที่ 263/2550 ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2550  ให้จัดตั้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  1-19  ขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ  รวม  19  สำนัก  ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางกรมป่าไม้ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ใน ภูมิภาค โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13  (ชลบุรี)  สำนักงานตั้งอยู่  31/2  หมู่ที่  4 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  ขอใช้สถานที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13  (ชลบุรี)  บริเวณอาคาร  2 ชั้น  3
ในปี  พ.ศ.  2551 กรมป่าไม้ได้มีคำสั่งที่  4603/2551 ลงวันที่  13  พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง การจัดโครงสร้างหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13  และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา)  จำนวน 6 สำนักสาขา ซึ่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13  (ชลบุรี) เดิมเปลี่ยนเป็นสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)  และยังคงใช้สถานที่เดิมเป็นที่ทำการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  กรมป่าไม้ได้จัดสรรเงินงบประมาณในการสร้างสำนักงานถาวร ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ในวงเงินงบประมาณ 9,800,000 บาท  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ทำการด่านป่าไม้บางทราย ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
วันที่  26  ธันวาคม 2554  ข้าราชการและพนักงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)  ได้ย้ายมาปฏิบัติงาน  ณ สำนักงานอาคารหลังใหม่ เลขที่ 201  หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี