ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีอำนาจหน้าที่

1 จัดทำแผนงานและงบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน
2 ปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว การสืบสวน ดำเนินคดี และการบวนการเกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิด ประสาน ติดตามสถานการณ์เพื่อการหยุดยั้งการทำลายป่าไม้
3 ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
4 ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการด้านป่าไม้ การอนุญาตด้านป่าไม้การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5 กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และด้านการอนุญาตด้านป่าไม้
6 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานออกเป็น 5 ฝ่าย ดังนี้

1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
	1) ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการของส่วน
	2) จัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณของส่วน
	3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2 ฝ่ายป้องกันรักษาป่า มีหน้าที่รับผิดชอบ
	1) ปฏิบัติงานคุ้มครองพื้นที่ป่าไม้ ป้องกัน ปราบปรามเพื่อยุติการบุกรุกพื้นที่ป่า
	2) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาพื้นที่ป่า การร้องเรียน ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับคดี การติดตามผลการดำเนินคดีด้านป่าไม้
	3) ปฏิบัติการข่าว ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจปราบปราม เพื่อยับยั้งการ บุกรุกทำลายป่า และประสานความร่วมมือในการป้องกันรักษาพื้นที่ป่า
	4) ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการด้านป่าไม้ การอนุญาตด้านป่าไม้ การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
	5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3 ฝ่ายควบคุมไฟป่า มีหน้าที่รับผิดชอบ
	1) ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟป่า
	2) สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่า ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า
	3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4 ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันและปราบปราม มีหน้าที่รับผิดชอบ
	1) จัดทำและดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) และโครงการเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (ยสทป.)
	2) ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่า
	3) ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  บทความเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านสื่อต่าง ๆ
	4) สนับสนุนวิทยากรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ให้กับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน
	5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5 ฝ่ายกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบ
	1) กำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
	2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับคดีความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
	3) ให้คำปรึกษาแก่บุคลากรและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจการของกรมป่าไม้
	4) ดำเนินการสืบสวนสอบสวนการร้องเรียน ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับคดี การติดตามผลการดำเนินคดีด้านป่าไม้
	5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย