ส่วนส่งเสริมการปลูกป่าส่วนส่งเสริมการปลูกป่า มีอำนาจหน้าที่

1 จัดทำแผนงานและงบปราณ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และจำทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน
2 จัดทำฐานข้อมูลแผนที่แปลงปลูกและบำรุงป่าในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
3 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ทุกรูปแบบทั้งในที่ดินของรัฐ และที่ดินเอกชน รวมทั้งการดำเนินงานในรูปสหกรณ์สวนป่า การปลูกป่าเศรษฐกิจ และการดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสวนป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่วข้อง
4 ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาด้านการป่าไม้ บริการงานวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้ การปลูก บำรุงและฟื้นฟูป่า แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
5 กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านส่งเสริมการปลูกป่า
6 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
	1) ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการของส่วน
	2) จัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน
	3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2 ฝ่ายปลูกป่า มีหน้าที่รับผิดชอบ
	1) กำกับ ควบคุม ดูแล การปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ทุกรูปแบบให้เป็นไปตามหลักวิชาการ รวมทั้งการดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสวนป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
	2) ส่งเสริม และสนับสนุนการปลูกฟื้นฟูป่าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าทุกรูปแบบ
	3) สงเสริม และสนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนและการประกอบอาชีพด้านป่าไม้
	4) จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของแปลงปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ
	5) ดำเนินงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ รวมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
	6) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3 ฝ่ายผลิตกล้าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
	1) ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานด้านเพาะชำกล้าไม้ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
	2) พัฒนาเทคนิคการผลิตกล้าไม้ให้มีคุณภาพ
	3) ส่งเสริมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอด ความรู้เกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้ การขยายพันธุ์ไม้ การสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุนชน
	4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
	1) ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้และหน่วยงานอื่นเพื่อสนับสนุนและดำเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจัยของกรม
	2) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลงานวิจัย ฝึกอบรม และบริการทางวิชาการด้านป่าไม้ รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยป่าไม้
	3) สนับสนุน ประวานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านวิจัยหรือแหล่งทดลองทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ
	4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย