ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง. 241)

– แบบ ง.241 (งบเงินอุดหนุน)

– แบบ ง.241 (งบดำเนินงาน)

– แบบ ง.241 (งบลงทุน)