นายสมชาติ ด้วงประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่าแทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) พร้อมด้วยนายสมชาย ขยันกิจ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และนายมุ่งรักษ์ ปิ่นวนิชย์กุล ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เข้าร่วมประชุม Morning Talk (ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้)


นายสมชาติ ด้วงประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่าแทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) พร้อมด้วยนายสมชาย ขยันกิจ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และนายมุ่งรักษ์ ปิ่นวนิชย์กุล ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เข้าร่วมประชุม Morning Talk (ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้) ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)