ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้แบบเปิด ขนาด ๓๐ x ๓๐ จำนวน ๒ หลัง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้แบบเปิด ขนาด ๓๐ x ๓๐ จำนวน ๒ หลัง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาดิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๐,๐๐๐ บาท ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔