ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๑๗,๗๐๓.๖๔ บาท ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔