นายทศวารณ์ วิทยาคม ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนและศูนย์ป่าไม้ประชุมเพื่อดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาปลูกสวนป่า ระดับจังหวัดประจำปี 2566


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

เวลา 10.00 น. นายทศวารณ์ วิทยาคม ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนและศูนย์ป่าไม้ประชุมเพื่อดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาปลูกสวนป่า ระดับจังหวัดประจำปี 2566 โดยพิจารณาเกษตรเกษตรกรจากเกณฑ์การคัดเลือกทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน ด้านผลงานและความยั่งยืนในอาชีพ ด้านความเป็นผู้นำและการเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในด้านต่าง ๆ และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ คือ นาวาโทไพโรจน์ พิริยะประภาสกุล อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ซึ่งจะเป็นตัวแทนสำนักฯ ไปประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับภาคกลางและภาคตะวันออกต่อไป