สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด แจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ประชาชนทั่วไป ในท้องที่จังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 2 ราย รวม 370 กล้า


วันที่ 27 สิงหาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมเชิญชวนร่วมลงทะเบียนโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในท้องที่จังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 2 ราย รวม 370 กล้า