เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ออกติดตามงานกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และกิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน ท้องที่ อำเภอบ่อทอง


วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ออกติดตามงานกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และกิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน โดยดำเนินการในท้องที่จังหวัดชลบุรี ดังนี้ 1. ป่าชุมชนบ้านชะอางค์ หมู่ที่ 2 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง 2. ป่าชุมชนบ้านขุนชำนาญ หมู่ที่ 2 ตำบลแกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง