เดือน กันยายน 2564


One Page เดือนกันยายน 2564

วันที่ 30 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาบรรทัด บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 44-1-56 ไร่ ผลการตรวจลาดดตระเวน พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด
วันที่ 29 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บริเณเขาเสมอราษฎร์ บ้านเสมอราษฎร์ หมู่ที่ 8 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 25-0-22 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 28 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ8. (คลองแดง) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาบ้านบ่อชะอม หมู่ที่ 11 บ้านบ่อเขาชะอม ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชติป่าขุนซ่อง เนื้อที่ 45-0-99 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) จัดให้มีการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 8/2564 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ผ่านระบบ Zoom Video Conference ไปยังเจ้าหน้าที่ในสังกัดรวมทั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ, ใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึก แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
วันที่ 28 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณเขาคลองซอง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 55-2-53 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 28 กันยายน 2564 นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมประชุม Morning Talk (ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้) ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) โดยมีนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน
วันที่ 26 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหินเพิงทึบ ทิวเขาบรรทัด บ้านคลองขัด หมู่ที่ 7 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 118-0-23 ไร่ ผลการตรวจลาดตระเวน พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด
วันที่ 24 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.5 (ทับไทร) เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้จันทบุรี ฝ่ายปกคองอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรตกพรม อำเอขลุง จังหวัดจันทบุรี และผู้ใหญ่บ้านหู่ที่ 4 ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามที่ได้รับข้อมูลจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรีว่ามีการนำรถแบ็คโฮเข้าไปปรับพื้นที่ป่า ซึ่งนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่โดยด่วน จากการตรวจสอบบริเวณพืนที่ซึ่งมีการร้องเรียน บริเวณป่าเขาเพกา หมู่ที่ 4 ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พบมีการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ คำนวณพื้นที่ได้ 3-2-74 ไร่ มีผู้กระทำผิด จำนวน 4 ราย และอูกปรณ์ในการกระทำผิด รถแบ็คโฮ 1 คัน มีดขอ 2 เล่ม คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกตรวจยึดจับกุม แผนที่สังเขป พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ตกพรม ตาม ปจว.ข้อ 2 คดีที่ 168/2564 ยึดทรัพย์ 49/64 เวลา 16.00 น. ลว.24 ก.ย.64 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ในการตรวจยึดจับกุมครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้เข้มงวดการบุกรุกพื้นที่ที่มีการขยายเข้าไปในเขตพื้นที่ป่า โดยให้ดำเนินการโดยเข้มงวดกวดขัน
วันที่ 23 กันยายน 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้แจกกล้าไม้ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 800 กล้า พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
วันที่ 23 กันยายน 2564 นายคงคา คงทน เาหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.7 (เครือหวาย) แทนผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จันทบุรี ได้เข้าให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อใช้ในการปฏบัติหน้าที่ กับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ณ อาคารอเนกประสงค์พราน ค่ายเทวาพิทักษ์ เนื่องจากผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จันทบุรี ติดภาระกิจประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2564 และได้รับมอบหมายให้มาเป็นวิทยากรแทนในครั้งนี้
วันที่ 23 กันยายน 2564 นายบุญลือ รักศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จันทบรี แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม
วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายทัตพงษ์ ธาราสุข นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าตกพรม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 22 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหินเพิงทึบ ทิวเขาบรรทัด บ้านด่านเนินสูง หมู่ที่ 6 ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 80-3-81 ไร่ ผลการตรวจลาดตระเวน พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด
วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสมชาติ ด้วงประเสริฐ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส และนายณภัทร ตานะ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ได้เข้าร่วมประชุมอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการถ่ายโอนภารกิจด้านพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องปัญหาการขาดแคลนน้ำในเพื้นที่เหนืออ่างเก้บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี และหาแนวทางในการแก้ไข เรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านพัฒนาแหล่งน้ำในแกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ดูงานโดยสำรวจพื้นที่บริเวณเหนื่ออ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการบริหารจัดการแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป
วันที่ 21 กันยายน 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมเชิญชวนร่วมลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในท้องที่จังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง กล้าไม้ทั่วไป กล้าไม้ขนาดใหญ่ จำนวน 2 ราย รวมกล้าไม้ 1,990 กล้า
วันที่ 21 กันยายน 2564 นยจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า และผู้อำนวยการสวนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมประชุม Moring Talk (ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้) ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) โดยมีนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน
วันที่ 20 กันยายน 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมเชิญชวนร่วมลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในท้องที่จังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง กล้าไม้ทั่วไป กล้าไม้ขนาดใหญ่ จำนวน 1 ราย รวมกล้าไม้ 40 กล้า
วันที่ 20 กันยายน 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้แจกกล้าไม้ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 1,850 กล้า พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
วันที่ 18 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.3 (ตะเคียนทอง) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.2 (เขาปอ) และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาคิชฌกูฏ ได้ร่วมกันทำบุญไหว้พระภูมิเจ้าที่ประจำหน่วยฯ และถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ 125 ปี
วันที่ 18 กันยายน 2564 ศูนย์ป่าไม้จันทบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดจันทบุรี และหน่วยฯ ในท้องที่ ร่วมจัดพิธีภายในศูนย์ป่าไม้จันทบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ 125 ปี ทั้งนี้ได้มีหัวหน้าสวนป่าด่านชุมพล จังหวัดตราด นายประเสริฐ ชาแจ้ง และนายประดิษฐ์ เปรมใจ อดีต ผอ.ศูนย์ป่าไม้จันทบุรี ได้ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย (ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ไวรัสโควิดโดยเคร่งครัด)
วันที่ 18 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.5 (ทับไทร) เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้จันทบุรี กำนัน ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอมะขาม ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้พะยูง จำนวน 5 ท่อน ปริมาตร 0.53 ลูกบาศก์เมตร กรณีได้รับการประสานจากนายอำเภอมะขามว่านายดลพัฒน์ ราชนิยม แจ้งว่าพบไม้ท่อนไม่ทราบชนิดกองอยู่ในบริเวณสวนปาล์มของตนเอง ที่ดินเป็นที่ที่มีเอกสารโฉนดที่ดิน ไมทราบว่าเป็นของผู้ใด บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จึงได้เข้าร่วมกันตรวจสอบชนิดไม้ปรากฏว่าเป็นไม้พะยูง ตัดทอนเป็นท่อน ตรวจสอบบริเวณหน้าตัดของไม้ทุกท่อน/เหลี่ยม ไม่ปรากฏรอดวงตราของรัฐบาลตีประทับไว้ที่หน้าตัดของไม้แต่อย่างใด และร่วมกันจัดทำบันทึกการตรวจยึดพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธร อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดรายนี้ มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ตาม ปจว.ข้อ 2 คดีที่ - ยึดทรัพย์ที่ - เวลา 15.00 น. ลงวันที่ 18 กันยายน 2564
วันที่ 17 กันยายน 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี แจกจ่ายกล้าไม้ให้โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ และประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ ตำบลห้างสูง ตำบลตะเคียนเตี้ย และตำบลหนองปลาไหล จังหวัดชลบุรี จำนวน 1,150 ต้น พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
วันที่ 17 กันยายน 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมเชิญชวนร่วมลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในท้องที่จังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง กล้าไม้ทั่วไป กล้าไม้ขนาดใหญ่ จำนวน 4 ราย รวมกล้าไม้ 1,530 กล้า
วันที่ 17 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ได้เข้าทำการชี้แจงและลงพื้นที่สำรวจการครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการบริหาจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ระดับพื้นที่ ในการสำรวจกาครอบครองการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท้องที่จังหวัดตราด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) ท้องที่อหมู่ที่ 7 บ้านทับทิมสยาม 01 ตำบลด่านชุมพล อำเอบ่อไร่ จังหวัดตราด
วันที่ 16 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.4 (ด่านชุมพล) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขามะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 46-1-62 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 16 กันยายน 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมเชิญชวนร่วมลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในท้องที่จังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 1 ราย รวมกล้าไม้ 600 กล้า
วัที่ 16 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาช่องลม หมู่ที่ 4 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 61-1-41 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 15 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.8 (คลองแดง) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าบ้านบ่อโบกปูน หมู่ที่ 6 บ้านบ่อโบกปูน ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง เนื้อที่ 46-3-9 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 15 กันยายน 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมเชิญชวนร่วมลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในท้องที่จังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 1 ราย รวมกล้าไม้ 500 กล้า
วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. นายมุ่งรักษ์ ปิ่นวนิชย์กุล ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) และนายนิรมิตร ธรรมสะโร ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ตราด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดตราด โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานที่ประชุม และมีมติเห็นชอบพื้นที่เป้าหมาย การจัดหาที่ดินโครงการ คทช. ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดตราด จำนวน 3 พื้นที่
วันที่ 14 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผชิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาบรรทัด บ้านชำราก หมู่ที่ 4 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 64-3-07 ไร่ ผลการตรวจลาดตระเวน พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด
วันที่ 14 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณเขาท่าฉุด บ้านธรรมสถิต หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 55-2-42 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 13 กันยายน 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้แจกกล้าไม้ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ ตำบลมาบไผ่ จังหวัดชลบุรี จำนวน 2,060 ต้น พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
วันที่ 11 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณป่าเขาส้มโอ หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 58-1-15 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 10 กันยายน 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมเชิญชวนร่วมลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในท้องที่จังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 3 ราย รวมกล้าไม้ 1,500 กล้า
วันที่ 10 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ) ได้ออกลาดตระเวนในเขตื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาไม้นวล หมู่ที่ 3 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 53-0-24 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) พร้อมด้วยนายสมชาย ขยันกิจ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และนางสาวหทัยภัทร กันอุไร นักจัดการงานทั่งไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) โดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม
วันที่ 9 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสำตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณเขามะปริง บ้านคลองปุก หมู่ที่ 5 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 382-2-16 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 9 กันยายน 2564 นายนิรมิตร ธรรมสะโร ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ตราด แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ผู้แทนกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบกรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม
วันที่ 8 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.4 (ด่านชุมพล) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขามะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 56-3-65 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 8 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.6 (ทุ่งเบญจา) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาแกลด-เขาสุกิม หมู่ที่ 17 บ้านแพร่งขาหยุ่งพัมนา ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแกลด-เขาสุกิม เนื้อที่ 37-0-11 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 8 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ได้เข้าทำการชี้แจงและลงพื้นที่สำรวจการครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ระดับพื้นที่ ในการสำรวจการครอบครองการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท้องที่จังหวัดตราด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) ท้องที่ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) ได้ร่วมกันสนธิกำลังตรวจสอบ พื้นที่ป่าตามระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุก ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบทักษ์ไพร พิกัด (C-TRT-2564-0007) 48 P 204695 E 1349973 N บริเวณบ้านอ่าวตาลคู่ หมู่ที่ 1 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด (ไม่เป็นจุดบุกรุก) เนื้อที่ 9-0-30 ไร่
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามงานตามนโยบายสำคัญ และมอบหมายแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าประชุม โดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน, นิติกร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
วันที่ 7 กันยายน 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้แจกกล้าไม้ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ ตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ราย รวมกล้าไม้ 1,000 ต้น พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมเชิญชวนร่วมลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในท้องที่จังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 1 ราย รวมกล้าไม้ 400 กล้า
วันที่ 6 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาบรรทัด บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 47-2-85 ไร่ ผลการตรวจลาดตระเวน พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด
วันที่ 5 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงธรรมชาติ เขาเนินหย่อง หมูที่ 2 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 110-0-40 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 4 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ) ได้ออกลาดตระเวรนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าหนองม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 19-1-40 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 3 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เข้าพบนายนิรมิตร ธรรมสะโร ผอ.ศูนย์ป่าไม้ตราด (เลขานุการคณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัดตราด) และเจ้าหน้าที่ ทสจ.ตราด เพื่อขับเคลื่อนการสรรหาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ป่าไม้ตราด
วันที่ 3 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณป่าเขาโสม หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 172-1-41 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เป็นประธานในการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 7/2564 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) สำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประชุมผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
วันที่ 2 กันยายน 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ ตำบลหนองรี ตำบลนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,370 ต้น พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
วันที่ 2 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหินเพิงทึบ ทิวเขาบรรทัด บ้านเขาพลู หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง นื้อที่ 62-0-86 ไร่ ผลการตรวจลาดตระเวน พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 1 กันยายน 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมเชิญชวนร่วมลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในท้องที่จังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 1 ราย รวมกล้าไม้ 650 กล้า
วันที่ 1 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชุมแสง บริเวณเขาชุมแสง บ้านชุมแสง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 67-1-22 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 29 กันยายน 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมเชิญชวนร่วมลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในท้องที่จังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง กล้าไม้ทั่วไป กล้าไม้ขนาดใหญ่ จำนวน 1 ราย รวมกล้าไม้ 800 กล้า
วันที่ 29 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ระยอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลกะเฉด ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ บริเวณเขาเจ๊ก หมู่ที่ 2 ตำบลกะเฉด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เนื้อที่ 9-1-51 ไร่ ค่าเสียหายของรัฐ 639,960 บาท ไม่พบตัวผู้กระทำผิด นำเรื่องส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรสจภูธรสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อสืบสวนสวบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยมอบหายให้นายสมยศ สุถาวร เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ และมอบหมายให้นายบุญเลิศ กิจภักด พนักงานพืทักษ์ป่า ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) เป็นพยาน ตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 12.30 น. คดีที่ 167/2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 พื้นที่เกิดเหตุไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแต่อย่างใด
วันที่ 28 กันยายน 2564 นายนริรทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้โดยมี นายมุ่งรักษ์ ปิ่นวนิชย์กุล ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) นายทัตพงษ์ ธาราสุข นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังปัญหากรณีการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนราษฎร ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้นำชุมชนให้ข้อมูลต่อคณะผู้อำนวยการสำนักจัดการทราดินป่าไม้ ดังนี้ นายธงชัย กิ่งกุล กำนันตำบลพวา นายสัญชัย รถทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 นายวุฒธิเกรียง สมใจ รองนายกเทศมนตรี ตำบลพวา ในการนี้ที่ประชุมรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชบุรี) ดำเนินการแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรมต่อไป
วันที่ 28 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ) ได้ออกลาดตระเวนในเจขตพื้นที่รับผิดชอบบริเวณป่าเขาชะอางค์ง่อนแง่น หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 46-2-28 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 28 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบบริเวณป่าเขาทับกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 61-1-81 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 27 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณป่าเขาตาแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 228-0-47 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 25 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณเขาคลองปุก บ้านคลองปุก หมู่ที่ 5 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 ปลง เนื้อที่ 40-1-36 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 24 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.4 (ด่านชุมพล) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบบริเวณป่าเขาน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 34-3-48 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 23 กันยายน 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมเชิญชวนร่วมลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในท้องที่จังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง กล้าไม้ทั่วไป กล้าไม้ขนาดใหญ่ จำนวน 2 ราย รวมกล้าไม้ 700 กล้า
วันที่ 23 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ เจ้าหน้าที่ปน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณป่าเขาส้มโอ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 125-3-40 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 22 กันยายน 2564 นายมุ่งรักษ์ ปิ่นวนิชย์กุล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ และนายบุญลือ รักศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จันทบุรี ร่วมตรวจพิสูจน์ที่ดิน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 แปลงที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดิน ณ พื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์เป็นประธานกรรมการ และมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย, กำนันตำบลบางกะไชย, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลบางกะไชย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี ส่วนแยกแหลมสิงห์ ร่วมเป็นกรรมการฯ
วันที่ 22 กันยายน 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมเชิญชวนร่วมลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในท้องที่จังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง กล้าไม้ทั่วไป กล้าไม้ขนาดใหญ่ จำนวน 1 ราย รวมกล้าไม้ 130 กล้า
วันที่ 22 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่ายางเอน หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 62-3-69 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 21 กันยายน 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้แจกกล้าไม้ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 1,000 กล้า พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
วันที่ 21 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงธรรมชาติ บริเวณเขาภูรัก บ้านเนินดินแดง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 160-0-31 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. นายทัตพงษ์ ธาราสุข นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมให้ความรู้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ณ อาคารอเนกประสงค์การบริหารส่วนตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 20 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณเขาท่าฉุด บ้านตะเกราทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 36-2-76 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 19 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณป่าเขาตาแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ ังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 112-3-40 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 18 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาบรรทัด บ้านคลองสน หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 57-1-19 ผลการตรวจลาดตระเวน พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด
วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ออกติดตามงานกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติป่าชุมชน ในท้องที่ป่าชุมชนบ้านเขาจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
วันที่ 17 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บริเวณเขาขวาง บ้านตะโล๊ะยาง หมู่ที่ 6 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 70-1-95 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 15-16 กันยายน 2564 ศูนย์ป่าไม้จันทบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากนายวันรพี สุวรรณประภา หัวหน้างานสวนป่าโป่งน้ำร้อน และนายอาณัติ พงษ์วัน หัวหน้าสวนป่าแก่งหางแมว ในสังกัดองค์การอุตสาหรรมป่าไม้ เขตศรีราชา นำคณะพนักงานจาก บริษัท นนทรี รุกขกร จำกัด กรุงเทพมหานคร มาช่วยดำเนินการลิดกิ่งไม้และตัดแต่งกิ่งไม้ภายในศูนย์ป่าไม้จันทบุรี โดยได้ประสานกับหน่วยงานราชการดังกล่าว เพื่อให้การตัดแต่งกิ่งไม้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้นายณภัทร ตานะ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และนายบุญลือ รักศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จันทบุรี ได้เป็นผู้ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรง
วันที่ 16 กันยายน 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้แจกกล้าไม้ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ ตำบลนาเริก ตำบลโป่ง และตำบลห้วยใหญ่ จังหวัดชลบุรี จำนวน 2,000 ต้น พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
วันที่ 16 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาตลาด หมู่ที่ 1 ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 27-2-46 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 15 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้จันทบุรี ออกติดตามงาน กิจกรรมการบริหารจัดกรป่าชุมชน (งบเงินอุดหนุน) ป่าชุมชนบ้านบึงชนังล่าง หมู่ที่ 5 ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 15 กันยายน 2564 คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จันทบุรี เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.5 (ทับไทร) เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้จันทบุรี เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 13 ศปป.1 (ภาคกลาง) กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอมะขาม เจ้าหน้าที่ กก2.บก.ปทส. และเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ตามที่ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) (นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์) ได้สั่งการให้ศูนย์ป่าไม้จันทบุรีตรวจสอบพื้นที่ ซึ่งมรการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ว่ามีการนำพื้นที่จำนวน 1,200 ไร่ มาปลูกทุเรียนและบางส่วนมีการปลูกบ้านพักและให้บริการแอดแวนเจอร์หลาย ๆ ด้านอยู่บนภูเขาบริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลมะขาม และหมู่ที่ 1 ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งอาจเป็นข้อสงสัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้หรือไม่อย่างไร จึงได้ดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ ผลการตรวจสอบปรากฏดังนี้ ได้มีผู้นำตรวจสอบได้นำสำเนาเอกสารโฉนดที่ดิน และ นส.3ก. จำนวน 192 ฉบับ เนื้อที่รวม 1,507-0-07 ไร่ มาแสดง พร้อมให้ข้อมูลว่า พื้นที่ทั้งหมดตามเอกสารที่นำมาแสดง เป็นของบริษัท ทุเรียนแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด และได้มอบสำเนาเอกสารโฉนดที่ดิน และ นส.3ก. ดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ คณะเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เห็นควรมอบให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.5 (ทับไทร) ประสานงานกับสำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วันที่ 15 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้ บริเวณ ป่าเขาคลองปุก หมู่ที่ 4 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 188-2-24 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 14 กันยายน 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้แจกกล้าไม้ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ ตำบลมาบโป่ง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1,000 ต้น พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. นายมุ่งรักษ์ ปิ่นวนิชย์กุล ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เป็นผูเแทนกรมป่าไม้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมที่ดิน, กรมธนารักษ์, จังหวัดระยอง และตัวแทนราษฎร ตำบลสำนักกะท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินในพื้นที่หวงห้ามตามพระราชกฤษฏีกาหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง ตำบลสำนักกะท้อน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2492 โดยมีนายอภิชาต ศริริสุนทร ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานที่ประชุม
วันที่ 13 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงธรรมชาติ บริเวณเขาขวาง บ้านวังโศก หมู่ที่ 3 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 137-1-63 ไร่ ไม่พบการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 12 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.4 (ด่านชุมพล) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาเอ็ด หมู่ที่ 5 ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 153-2-41 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 9-10 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เข้าพบนายบุญลือ รักศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จันทบุรี (เลขานุการคณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัดจันทบุรี) และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี เพื่อขับเคลื่อนการสรรหาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ป่าไม้จันทบุรี
วันที่ 10 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสวงนแห่งชาติ ป่าหินเพิงทึบ ทิวเขาบรรทัด บ้านคลองขัด หมู่ที่ 7 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 122-0-25 ไร่ ผลการตรวจลาดตระเวน พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด
วันที่ 10 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณสวนป่าประดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 62-2-18 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 9 กันยายน 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้แจกกล้าไม้ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ ตำบลหนองตำลึง จังหวัดชลบุรี จำนวน 930 ต้น พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
วันที่ 9 กันยายน 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมเชิญชวนร่วมลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในท้องที่จังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 2 ราย รวมกล้าไม้ 1,330 กล้า
วันที่ 8 กันยายน 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมเชิญชวนร่วมลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในท้องที่จังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 2 ราย รวมกล้าไม้ 440 กล้า
วันที่ 8 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.8 (คลองแดง) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาทะลาย หมู่ที่ 2 บ้านหนองกวาง ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาทะลาย เนื้อที่ 48-1-25 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 8 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.2 (เขาปอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าทานตะวัน บ้านโป่งวัว หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง เนื้อที่ 15-2-65 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายมุ่งรักษ์ ปิ่นวนิชย์กุล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9 (ชลบุรี) เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดิน บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 4334/2564 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 พ.ศ. 2564 โดยสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ ได้รับคำร้องทุกข์จากประชาชนที่ครอบครองและใช้ประโยชน์ในเขตที่ดิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1,999 ไร่ 62 ตารางวา ระหว่าง บริษัท วีแอนด์พี แลนด์ จำกัด กับราษฎรในพื้นที่ ซึ่งเป็นกรณีพิพาทครอบครองที่ดิน การอ้างสิทธิ์ผลประโยชน์ทำกินในที่ดินทับซ้อนฯ ณ ห้องประชุม สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
วันที่ 7 กันยายน 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมเชิญชวนร่วมลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในท้องที่จังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 3 ราย รวมกล้าไม้ 970 กล้า
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) พร้อมด้วย นายสมชาย ขยันกิจ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นายสมชาติ ด้วงประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า และนายณภัทร ตานะ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 6/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายของกรมป่าไม้ ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ ตำบลพลวงทอง ตำบลนาเริก จังหวัดชลบุรี จำนวน 630 ต้น พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.8 (คลองแดง) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาบ้านเขาช่องลม หมู่ที่ 12 บ้านเขาช่องลม ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง เนื้อที่ 33-0-2 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 6 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณเขาตะเภาคว่ำ หมู่ที่ 7 ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 16-0-80 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 4 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาคอย หมู่ที่ 2,4 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 5-2-47 ไร่ ไม่พบการกระทำผิดเพิ่มเติม และไม่มีการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวแต่อย่างใด
วันที่ 4 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.4 (ด่านชุมพล) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขากะลง หมู่ที่ 5 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 56-0-4 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 3 กันายน 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมเชิญชวนร่วมลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในท้องที่จังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 3 ราย รวมกล้าไม้ 1,700 กล้า
วันที่ 3 กันยายน 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้แจกจ่ายกล้าไม้ให้กับประชาชน เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ ตำบลหนองอิรุณ, ตำบลทุ่งขวาง, ตำบลเกษตรสุวรรณ จังหวัดชลบุรี จำนวน 2,400 ต้น พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
วันที่ 2 กันยายน 2564 เจ้าหน้ามที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 9 (ชลบุรี) เข้าพบนายอนุชาติ ภิญโญ ผู้อำนวยการสูนย์ป่าไม้ระยอง (เลขานุการคณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัดระยอง) เพื่อขับเคลื่อนการสรรหาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) จังหวัดระยอง
วันที่ 2 กันยายน 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมเชิญชวนร่วมลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในท้องที่จังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 4 ราย รวมกล้าไม้ 1,490 กล้า
วันที่ 1 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.8 (คลองแดง) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาฆ้อง หมู่ที่ 5 บ้านเขาฆ้อง ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง เนื้อที่ 34-2-90 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 1 กันยายน 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 4,000 ต้น พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น