ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตมาสที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2562

เดือนกันยายน 2562

เดือนสิงหาคม 2562

เดือนกรกฎาคม 2562

เดือนมิถุนายน 2562

เดือนพฤษภาคม 2562

เดือนเมษายน 2562

เดือนมีนาคม 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เดือนมกราคม 2562

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

เดือนตุลาคม 2561