ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสืทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง


เรื่อง รายชื่อผู้มีสืทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวันเวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๙ (ชลบุรี)