เบอร์โทรศัพท์


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

ส่วนอำนวยการ (ฝ่ายบริหารทั่วไป , ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล) ต่อ 101

ส่วนอำนวยการ (ฝ่ายการเงินและบัญชี) ต่อ 107

ส่วนอำนวยการ (ฝ่ายพัสดุ) ต่อ 106

ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ (ฝ่ายบริหารทั่วไป , ฝ่ายโครงการพระราชดำริ , ฝ่ายส่งเสริมการปลูกป่า)  ต่อ 102

ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ (ฝ่ายป่าชุมชน) ต่อ 105

ส่วนจัดการป่าไม้ (ฝ่ายบริหารทั่วไป , ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า , ฝ่ายอนุญาตและบริการด้านป่าไม้) ต่อ 103
ส่วนจัดการป่าไม้ (ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้) ต่อ 104

ส่วนวิชาการและกฎหมาย (ฝ่ายบริหารทั่วไป , ฝ่ายวิชาการป่าไม้ , ฝ่ายกฎหมาย) ต่อ 105

*ด่านป่าไม้บางทราย บางทราย 038-047532
*ด่านป่าไม้บางทราย โทรสาร(แหลมฉบัง) 038-491246