เดือนมิถุนายน 2564


One Page เดือนมิถุนายน 2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ชุดปฏิบัติการรุกขกรสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับงานรุกขกรรม และดำเนินการฝึกปฏิบัติการตัดแต่งกิ่งต้นนนทรี บริเวณลานพักผ่อนของนักศึกษาและแนวถนนที่มีสายไฟพาดผ่าน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับบุคลากรและนักศึกษา จำนวน 30 คน ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.6 (ทุ่งเบญจา) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาแกลด-เขาสุกิม หมู่ที่ 2 บ้านแพร่งเขาหยั่ง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแกลด-เขาสุกิม เนื้อที่ 27-1-45 ไร่ พื้นที่ป่ายังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายณภัทร ตานะ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จันทบุรี ติดตามงานกิจกรรมบริหารงานป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (งบเงินอุดหนุนฯ) ป่าชุมชนบ้านเขาส้มป่อย หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณเขาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 1 บ้านนามะขาม ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 20-1-47 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสำนำจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญของกรมป่าไม้ ประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ Video Conference กรมป่าไม้ โดยมีนายอดีศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.5 (ทับไทร) ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้จัยทบุรี ปลัดอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำนันตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่เรื่องร้องเรียนตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี) ลับ ที่ จบ 0017.1/ว 369 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกและตัดไม้ในพื้นที่เขตป่าชุมชน บริเวณซอยนาแรม บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ตรวจยึดพื้นที่พร้อมผู้ต้องหา จำนวน 1 ราย บริเวณป่าเขาสลุด หมู่ที่ 3 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ค่าพิกัด บริเวณพิกัด Zone 48 P 206020 E 1386105 N คิดคำนวณเนื้อที่ได้ 15-3-47 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตป่าเป็นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จึงได้ร่วมกันจัดทำบุนทึกการตรวจยึดจับกุม นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยมอบให้นายบุญลือ รักศิลป์ ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.5 (ทับไทร) เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ตาม ปจว.ข้อ 11 คดีอาญาที่ 324/64 เวลา 16.00 น. ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.4 (ด่านชุมพล) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขามะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 79-2-18 ไร่ พื้นที่ป่ายังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายสละ เขตรเขื่อน ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและวบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ได้มอบเช็คเงินอุดหนุนเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ตำบลบ้านแลง จังหวัดระยอง ให้กับนายอารมณ์ สุนทรประเสริฐ ประธานเครือข่ายฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ตำบลบ้านแลง บ้านตะเกราทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ต่อไป
วันที่ 26 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาหินตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 65-0 25 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.6 (ทุ่งเบญจา) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาลูกช้าง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาลูกช้าง เนื้อที่ 28-1-48 ไร่ พื้นที่ป่ายังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บริเวณเขาวงษ์ใน หมู่ที่ 1 บ้านเขาวงษ์ ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 21-3-75 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายสมชาติ ด้วงประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ลงพื้นที่ในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าใหม่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.6 (ทุ่งเบญจา) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แก่งหางแมว เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.8 (คลองแดง) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.2 (เขาปอ) และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.3 (ตะเคียนทอง) ได้ร่วมแผนบินตรวจสอบสภาพป่าฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น ตลอดเส้นทางในการบินไม่พบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.4 (ด่านชุมพล) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขามะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลด่านชุมพล อำเภบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 62-3-83 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชนสำนักจัดการทรัพยาป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ดำเนินการตรวจติดตามผลการดำเนินงานงบเงินอุดหนุน (เงินกู้) กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน บ้านเขานางนม หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณป่าเขากำแพง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 77-0-48 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายทัตพงษ์ ธาราสุข นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยอง (คทช.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีสหกรณ์จังหวัดระยอง เป็นประธาน
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าหนองม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 24-1-57 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้จังนทบุรี ออกติดตามงานตามแผนงานกิจกรรมการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (เงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ ป่าชุมชนบ้านเขาส้มป่อย หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมติดป้ายชื่อพันธุ์ไม้ กิจกรรมทำแนวกันไฟ กิจกรรมติดตั้งเสาปูน แนวเขตป่าชุมชน
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบบริเวณป่าเขาทับกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 65-0-25 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณ ขาอีแร้ง หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งกระบอก ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 49-2-19 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 20 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.4 (ด่านชุมพล) ได้ออกลาดตระเวน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบบริเวณป่าเขาน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 67-0-36 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ชะแวะ จังหวัดระยอง ปลัดอำเภอบ้านค่าย ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ระยอง ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุก เนื้อที่ 5-0-86 ไร่ โดยไม่ได้ตัวผู้กระทำผิด เหตุเกิดที่ ป่าเข้าพนมสาตร์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง พื้นที่เกิดเหตุอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์ชะแวะ นำเรื่องส่งพนักงานสอบสวน สภ. หนองกรับ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ดำเนินคดีตาม ปจว. ข้อ 2 เวลา 14.40 น. วันที่ 18 มิถุนายน คดีนี้มอบหมายให้นายสมยศ สุขถาวร เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ตาม พรบ.ป่าไม้ 2484 และให้นายทรงสรรค์ อุนะพำนัก ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ชะแวะ เป็นผู้กล่าวโทษ ตาม พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 และมอบให้นายบุญลือ กิจภักดี พนักงานพิทักษ์ป่า ส.3 ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) เป็นพยาน จึงได้จัดทำบันทึกตรวจยึดและรายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่สังกัดศูนย์ป่าไม้ตราด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ร่วมกับจังหวัดตราด เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด ตชด.116 จิตอาสา 904 จังหวัดตราด อบต.สะตอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ร่วมกันปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าจังหวัดตราด บริเวณป่าเขาชะอบ หมู่ที่ 8 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) เนื้อที่ 29 ไร่ ไม้ที่นำมาปลูก ไม้ยางนา ไม้ตะเคียนทอง ไม้สำรอง ไม้ประดู่ป่า จำนวน 4,000 ต้น ผู้ร่วมงานจำนวน 50 คน โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชุมแสง บริเวณเขาป่านอก หมู่ที่ 6 บ้านชุมแสง ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 89-0-2 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้ตราด ออกปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนบ้านตาละวาย หมู่ที่ 8 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัตราด กิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่นับผิดชอบ บริเวณเขาภูดร หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 39-1-81 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาชะอางค์ง่อนแง่น หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 33-2-53 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณป่าเขาคลองปุก หมู่ที่ 4 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 153-0-82 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายไชรัตน์ ไชยโย นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดจันทบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีรองงผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายทัตพงษ์ ธาราสุข นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ และทำแผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ณ ศาลาเอนกประสงค์ บริเวณอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส ป่าชายเลนปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีสหกรณ์จังหวัดระยอง เป็นประธาน
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบ่อไร่ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 116 ได้ร่วมกันสนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ร้องเรียน คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจวัดพื้นที่ดังกล่าว โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดหาค่าพิกัดจากสัญญาณดาวเทียว (G.P.S) ระบบ WGS 84 Zone 48 P 231627 E - 1391297 N บริเวณป่าเขาสะพานช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) พบพื้นที่ป่าถูกบุกรุก จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 8-2-47 ไร่ (ไม่พบตัวผู้กระทำผิด) จึงได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย จังหวัดตราด ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้ว
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติป่าหินเพิงทึบ ทิวเขาบรรทัด บ้านชำราก หมู่ที่ 4 ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 62-1-17 ไร่ ผลการตรวจลาดตระเวน พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ อสม. ตำบลบางพระ เข้าตรวจสอบคนงานของผู้รับเหมาห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์บุญ เทรดดิ้ง และให้ทำการกรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบประวัติในการมาปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงและเฝ้าระวัง เชื้อโควิด 19
วันที่ 12 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.4 (ด่านชุมพล) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 62-1-69 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชนสายจังหวัดชลบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ดำเนินการจัดตั้งโครงการป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บ้านเนินดินแดง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพลู อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 นายมุ่งรักษ์ ปิ่นวนิชย์กุล ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำจักนัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงาน กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ทำกินให้ชุมชน (เพิ่มเติม) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเสม็ด จังหวัดตราด (ท้องที่ หมู่ที่ 3,7 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองสะตอ) ได้ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาบรรทัด บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 50-0-93 ไร่ ผลการตรวจลาดตระเวน พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ) ได้ร่วมกันจับกุม นายสมพร มีลือการ อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 92 หมู่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง พร้อมด้วยไม้กระยาเลย จำนวน 38 ท่อน ปริมาตร 1.49 ลูกบาศก์เมตร และเลื่อยโซ่ยนต์ 1 เครื่อง เหตุเกิดที่บ้านมะเดื่อ (ตรงข้ามสระน้ำสาธารณะ) หมู่ 2 ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยกล่าวหาว่ากระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 11-มาตรา 69 และพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ มาตรา 4 นำเรื่องราวส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรสจภูธรเขาชะเมา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ตาม ปจว.ข้อ 3 อาญาที่ 111/64 ของกลางที่ 26/64 เวลา 20.00 น.
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชนสายจังหวัดชลบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ดำเนินการติดตาม(งบเงินอุดหนุน) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บ้านเขาพริก หมู่ที่ 5 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี และบ้านหนองรี หมู่ที่ 7 ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.4 (ด่านชุมพล) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขามะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 66-2-74 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน) พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ระยอง ปลัดอำเภอแกลง กำนันตำบลสองสลึง เจ้าหน้าที่ชุมชนศูนย์ป่าไม้ระยอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลสองสลึง และคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านไทรเอน ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุก เนื้อที่ 6-3-09 ไร่ โดยไม่ได้ตัวผู้กระทำผิด เหตุเกิดที่ป่าเขาชากกล้วย หมู่ที่ 8 ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ นำเรื่องส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านกร่ำ อำเภอแกลง ดำเนินคดี ตามปจว. ข้อ 2 เวลา 14.00 น. คดีที่ - วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ดคีนี้มอบให้นายภิญโญ จันทนาตาล หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน) ร้องทุกข์กล่าวโทษ และนายสวบ หวานฤดี พนักงานพิทักษ์ป่า ส.3 เป็นพยาน
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณป่าคลองกะใจ หมู่ที่ 6 ตำบลช้างทูล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 26-3-12 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 2 มิถุนายน ๒๕๖๔ นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ประจำปี 2564
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้ระยอง ดำเนินการมอบเช็คงบเงินอุดหนุนให้ประธานและคณะกรรมการป่าชุมชน เพื่อส่งเสริมกาจัดการป่าไม้ โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ ภายใต้หลักการความสมดุลและยั่งยืน จำนวน 8 หมู่บ้านเป้าหมาย ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านเต้าปูนหาย หมู่ที่ 4, ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำเขียว หมู่ที่ 7 ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง, ป่าชุมชนบ้านพลงไสว หมู่ที่ 2 ตำบลชากพง อำเภอแกลง, ป่าชุมชนบ้านเขาช่องลม หมู่ที่ 4, ป่าชุมชนบ้านสวนขนุน หมู่ที่ 5 ตำบลชำฆ้อ, ป่าชุมชนบ้านเขาพัง หมู่ที่ 3, ป่าชุมชนบ้านเขาจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา และป่าชุมชนบ้านหนองกรับ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ชช9 (ชลบุรี) มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย ให้กับศูนย์ป่าไม้ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี และตราด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้รับผลกระทบ และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ประจำศูนย์ป่าไม้จันทบุรี มอบเช็คเงินอุดหนุนฯ และมอบป้ายโครงการป่าชุมชนฯ ให้แก่ ป่าชุมชนบ้านเขาลูกช้าง หมู่ที่ 8 ป่าชุมชนบ้านบึงบอน หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.8 (คลองแดง) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาทะลาย หมู่ที่ 9 บ้านซับยี่หร่า ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาทะลาย เนื้อที่ 41-0-80 ไร่ พื้นที่ป่ายังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 30 มิถุายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บ้านบางอิน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด นวน 1 แปลง เนื้อที่ 98-0-87 ไร่ ผลการตรวจลาดตระเวน พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่าวนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ดำเนินการติดตามงานตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ และกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ ของจังหวัดระยอง, จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่สังกัดศูนย์ป่าไม้ตราด สำนักจัดการทรัพยกาป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด ตชด.116 จิตรอาสา 904 จังหวัดตราด นายก อบต.ท่าโสม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าโสม อำเภเขาสมิง จังหวัดตราด ร่วมกันปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าจังหวัดตราด บริเวณป่าเขาห้างขี้ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าโสม เนื้อที่ 14 ไร่ ไม้ที่นำมาปลูก ไม้ยางนา ไม้ตะเคียนทอง ไม้กฤษณา ไม้พะยูง ไม้สำรอง จำนวน 2,000 ต้น ผู้ร่วมงาน จำนวน 50 คน
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.2 (เขาปอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ริเวณป่าเขาปอ บ้านเขากล้วย หมู่ที่ 1 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง เนื้อที่ 50-3-21 ไร่ พื้นที่ป่ายังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 13 ศูนย์ป้องกันและปราบกรามที่ 1 (ภาคกลาง) กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 116 กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองร้อยทหารปืนใหญ่ที่ 5 กองพันทหารปืนใหญ่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ตรวจยึดพื้นที่บริเวณป่าเขามะปริง หมู่ที่ 5 บ้านคลองปุก ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 3-0-74 ไร่ (ไม่พบตัวผู้กระทำผิด) เป็นการกระทำผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ฐาน ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือการทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือยึดถือครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต จากพนักงาน เจ้าหน้าที่ พิกัด Zone 48 p 220402 E 1398433 N ระบบฐานข้อมูล WGS 1984
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขากรรมการ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 23-3-17 ไร่ พื้นที่ป่ายังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณป่าเขากำแพง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 96-0-71 ไร่ พื้นที่ป่ายังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 26 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหินเพิงทึบ ทิวเขาบรรทัด บ้านเขาพลู หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 117-0-76 ไร่ ผลการตรวจลาดตระเวน พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ดำเนินการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน (เงินกู้) กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน บ้านโสม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณบ้านตะเกราทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 27-3-27 ไร่ พื้นที่ป่ายังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้จันทบุรี ออกติดตามงานตามแผนงานกิจกรรมการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (เงินอุดหุน) ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านช่องกะพัด หมู่ที่ 2 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมติดตั้งป้ายโครงการ กิจกรรมติดตั้งป้ายชื่อพันธุ์ไม้ กิจกรรมทำแนวกันไฟ และกิจกรรมติดตั้งเสาปูนแนวเขตป่าชุมชน
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ร่วมประชุมกับคณะกรรมการป่าชุมชน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลตะกาง อำเภอเมือง จังหวัดตราด กรณีพื้นที่ทำกิน (คทช.) อยู่ในเขตพื้นที่ป่าชุมชน โดยเบื้องต้นคณะกรรมการป่าชุมชนมีมติเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ทำกินได้ เพราะได้มีการเข้ามาทำกินเป็นเวลานานมากแล้ว โดยรายละเอียดต่างๆ จะดำเนินการนำเสนอในลำดับต่อไป
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้ระยอง ออกติดตามการดำเนินงานของหมู่บ้านเป้าหมายป่าชุมชนตามแผนงานกิจกรรมการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (งบเงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านเต้าปูนหาย หมู่ที่ 4 และบ้านห้วยน้ำเขียว หมู่ที่ 7 ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.8 (คลองแดง) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาบ้านบ่อชะอม หมู่ที่ 11 บ้านบ่อชะอม ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง เนื้อที่ 35-2-71 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ศูนย์ป่าจันทบุรี ส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชน ตามแผนงานกิจกรรมการส่งเสริมบริหารจัดการป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านน้ำใส หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติป่าหินเพิงทึบ ทิวเขาบรรทัด บ้านชำราก หมู่ที่ 5 ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 67-2-12 ไร่ ฟลการตรวจลาดตระเวน พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายมุ่งรักษ์ ปิ่นวนิชย์กุล ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี โดยมีนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีมติรับหลักการ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ดังนี้ 1. ป่าท่าบุญและป่าทอง 262 ราย จำนวน 301 แปลง เนื้อที่ 2,343-1-57 ไร่ 2. ป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง 182 ราย จำนวน 229 แปลง เนื้อที่ 2,526-0-63 ไร่ และมอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไป
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายจิระพงษ์ คูกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) จัดให้มีการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมทั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ครั้งที่ 5/2564 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณเขาคลองซอง หมู่ที่ 6 ตำบลหน่องไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองระเริง และป่าเขาสมเส็ด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 37-1-0 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้ตราด ร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลตะกาง อำเภอเมือง จังหวัดตราด ดำเนินการปักหลักแนวเขตป่าชุมชน และทำการเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกฟื้นฟูตามกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (เงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวน เขตพื้นที่รับผิดชอบ ป่าพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บ้านตาหนึก หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 55-2-65 ไร่ ผลการตรวจลาดตระเวน พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้ตราด ออกปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนบ้านเนินพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด บ้านคอแล หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด กิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้จันทบุรี ร่วมปลูกต้นไม้ ติดป้ายชื่อพันธุ์ไม้ และติดป้ายโครงการพุทธอุทยาน สำนักสงฆ์แพร่งหน้าผาบน หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายทัตพงษ์ ธาราสุข นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมรนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ศูนนย์ป่าไม้ระยอง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, คณะเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน ดำเนินการสำรวจและจับพิกัดพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ในท้องที่บ้านเขายายพริ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการจัดตั้งป่าชุมชนต่อไป
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.4 (ด่านชุมพล) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขากะลง หมู่ที่ 5 ตำบลด่านชุมพล อำเภบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 45-2-84 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้ตราด ออกปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนบ้านจัดสรร หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด บ้านตระกูลพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด บ้านมะอึกแรด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด กิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานสำคัญตามนโยบายประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ video conference กรมป่าไม้ โดยนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชนสายจังหวัดชลบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ดำเนินการจัดตั้งโครงการป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน บ้านคลองพลู หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสายชล พ่วงทอง หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบางพระ เข้าตรวจสอบวัดค่าอุณหภูมิไซต์งานของผู้รับจัดทำกล้าไม้ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเป็นการตรวจการเฝ้าระวังเพื่อลดความเสี่ยงที่สามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อโควิด 19
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาทับกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 42-1-27 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ดำเนินการตรวจติดตามผลการดำเนินงานงบเงินอุดหนุน (เงินกู้) กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน บ้านอ่างกระพงศ์ หมู่ที่ 3 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 13 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณเขาตังเม หมูที่ 7 บ้านวังตาสังข์ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 55-1-55 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณป่าเขากำแพง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 96-0-71 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป นายสมชาติ ด้วงประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) พร้อมด้วยนายคำรณ เลียดประถม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยจากช้างป่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอบ่อทอง มีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมดังนี้ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๒ (ศรีราชา) สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ่อทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอบ่อทองโดยมีว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ กรจิระเจริญ นายอำเภอบ่อทองเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาถ้ำโบสถ์ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 32-2-22 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน) พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ระยอง เทศบาลสุนทรภู่ สารวัตรกำนันตำบลชากพง เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนศูนย์ป่าไม้ระยอง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลชากพง ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุกเนื้อที่ 1-0-98 ไร่ โดยไม่ได้ตัวผู้กระทำผิด เป็นการตรวจยึดต่อเนื่องจากการตรวจสอบวันที่ 26 เมษายน 2564 เหตุเกิดที่ป่าเขาคอย หมู่ที่ 4 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ นำเรื่องส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านกร่ำ อำเภอแกลง ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 4 เวลา 13.15 คดีที่ 156/2564 ยึดทรัพย์ที่ 63/2564 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 คดีนี้มอบให้นายภิญโญ จันทนาตาล หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 ร้องทุกข์กล่าวโทษ และนายสงบ หวานฤดี พนักงานพิทักษ์ป่า ส.3 เป็นพยาน
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชนลงพื้นที่ให้คำแน่ะนำการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ป่าชุมชน ณ ป่าชุมชนบ้านมะม่วง ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และดำเนินการเตรียมความพร้อมการประกวดโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน (กล้ายิ้ม) ระดับภาค ซึ่งป่าชุมชนที่เป็นตัวแทนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ในการเข้าประกวด คือ ป่าชุมชนบ้านท่าเส้น ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงธรรมชาติ บริเวณเขาบ่อพระ หมู่ที่ 3 บ้านวังโศก ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 137-3-26 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนศูนย์ป่าไม้ระยอง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน คณะเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน ดำเนินการสำรวจพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ในท้องที่บ้านเขายายพริ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการจัดตั้งป่าชุมชนต่อไป
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สายจังหวัดชลบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ดำเนินการติดตาม (งบเงินอุดหนุน) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บ้านเนินดินแดง หมู่ที่ 2 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน) พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ระยอง ปลัดอำเภอแกลง กำนันตำบลสองสลึง เจ้าหน้าที่ชุมชนศูนย์ป่าไม้ระยอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลสองสลึง และคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านไทรเอน ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุก เนื้อที่ 2-0-09 ไร่ โดยไม่ได้ตัวผู้กระทำผิด เหตุเกิดที่ป่าเขาชากกล้วย หมู่ที่ 8 ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ นำเรื่องส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านกร่ำ อำเภอแกลง ดำเนินคดี ตามปจว. ข้อ 2 เวลา 14.00 น. คดีที่ - วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ดคีนี้มอบให้นายภิญโญ จันทนาตาล หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน) ร้องทุกข์กล่าวโทษ และนายสวบ หวานฤดี พนักงานพิทักษ์ป่า ส.3 เป็นพยาน
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาจุก หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 95-1-32 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ประจำศูนยืป่าไม้จันทบุรี มอบเช็คเงินอุดหนุนฯ พร้อมป้ายโครงการป่าชุมชนฯ ให้แก่ ป่าชุมชนบ้านปึก หมู่ที่ 7 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี และป่าชุมชนบ้านบ่อมะเดื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมทั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) สำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ประชุมผ่านระบบ video conference
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าปน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งขาติ ป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณเขามะปริง หมู่ที่ 5 บ้านคลองปุก ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 304-2-23 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้