ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้
หน่วยงานกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หากท่านพบเห็นข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ หน่วยงานกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ท่านสามารถแจ้งเรื่อง ดังกล่าว ให้ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามช่องทางดังต่อไปนี้
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 1. โทรศัพท์หมายเลข 02 561 4292-3 ต่อ 5063, 5657
 2. Green Call สายด่วนกรมป่าไม้ 1310 กด 3
 3. โทรสารหมายเลข 0 2579 2884, 0 2562 0702
 4. ด้วยตนเอง
  • ณ ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ บางเขน กรุงเทพฯ
  • ณ จุดรับเรื่องร้องเรียนประจำสำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
 5. หนังสือร้องเรียน
  • กรมป่าไม้ เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
 6. ทางเว็บไซต์ รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 7. แอพพลิเคชั่นมือถือ Forest4Thai