โครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ


 นายชาตรี วชิระเผด็จศึก
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมี  4  โครงการ

โครงการ
รายละเอียดแผนที่
โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 7 จ.ยะลา
โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 9 จ.ยะลา
โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จ.นราธิวาส
โครงการส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชิ้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จ.ยะลา