ฝ่ายโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ


 นายบุญเสริม  พรมเสนะ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมี  4  โครงการ

โครงการ
รายละเอียดแผนที่
โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 7 จ.ยะลา
โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 9 จ.ยะลา
โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จ.นราธิวาส
โครงการส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชิ้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จ.ยะลา