หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าในท้องที่จังหวัดยะลา


หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองยะลา

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้รามัน

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ยะหา

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กาบัง

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เบตง