แบบ สขร.1


แบบ สขร. ที่ 1-2
ประจำเดือนปี พ.ศ.ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนเมษายน2560ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมีนาคม 2560ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนกุมภาพันธ์2560ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมกราคม 2560ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนธันวาคม 2559ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนตุลาคม 2559ดาวน์โหลด