ศูนย์ป่าไม้ยะลา


นายสรธร  เพชรแก้วเพชร
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ยะลา

อำนาจหน้าที่

บุคลากร

อัตรากำลัง

๑) ฝ่ายบริหารทั่วไป

๒) ฝ่ายจัดการป่าไม้

๓) ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้

๔) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในท้องที่จังหวัดยะลา

๕) หน่วยป้องกันรักษาป่าในท้องที่จังหวัดยะลา