ศูนย์ป่าไม้นราธิวาส มีอำนาจหน้าที่


ศูนย์ป่าไม้นราธิวาส มีอำนาจหน้าที่

  1. เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ในระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดตามอำนาจหน้าที่ของสำนัก
  2. ดำเนินการด้านการป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้การควบคุมุไฟป่า การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้ และลดความขัดแย้งการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้การควบคุมไฟป่า โดยประสานการปฏิบัติบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดการป่าชุมชน การฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และการปลูกไม้เพื่อเศรษฐกิจ
  4. ดำเนินการอนุญาต และการบริการด้านป่าไม้ ให้เป็นไปตามกฎและระเบียบว่าด้วยการป่าไม้ และระเบียบอื่นที่เกียวข้อง รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และสนับสนุนการทำงานในระบบ National Single Window และ ASEAN Single Window
  6. ส่งเสริมและประสานความร่วมมืองาานด้านทรัพยากรธรรมชาติกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  7. สนับสนุนและร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด
  8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์ป่าไม้จังหวัด ประกอบด้วย 4 ฝ่าย ดังนี้
1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
       (1) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร งานสารบรรณ
       (2) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ
       (3) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาข้าราชการการเสริมสร้างวินัย และรักษาระบบคุณภาพ
       (4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีหน้าที่รับผิดชอบ
       (1) ดำเนินการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้
       (2) ประสานความร่วมมือในการสนธิกำลังและการดำเนินการกับองค์กรพันธมิตรเพื่อปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
       (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเครือข่ายความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการป้องกันรักษาป่า
       (4) ป้องกันและควบคุมไฟป่า ตลอดจนการประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันไฟป่า
       (5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.3 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
       (1) ส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชนให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการป่าไม้และการตลาดไม้ ตลอดจนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535
       (2) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเพาะชำกล้าไม้ และการขยายพันธุ์ไม้แก่หน่วยงานของรัฐภาคเอกชน และประชาชน
       (3) ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในทุกรูปแบบ
       (4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนและสถาบันต่างๆ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และดูแลรักษาป่าชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่รวมทั้งงานด้านป่าไม้ในเมืองและระบบวนเกษตร
       (5) ดำเนินการตามกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงานด้านป่าชุมชน
       (6) ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการด้านป่าไม้ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลี่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสิรมและพัฒนาการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในระดับจังหวัด
       (7) ดำเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และสนับสนุนการทำงานในระบบ National Single Window และ ASEAN Single Window
       (8) ประสานการอนุญาตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       (9) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์ป่าไม้นราธิวาส


นายกิตติพันธ์  รัตนวงค์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้นราธิวาส

 อำนาจหน้าที่

 บุคลากร 

 อัตรากำลัง

๑) ฝ่ายบริหารทั่วไป

๒) ฝ่ายจัดการป่าไม้

๓) ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ 

๔) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นราธิวาส   

๕) หน่วยป้องกันรักษาป่าในท้องที่จังหวัดนราธิวาส