ศูนย์ป่าไม้นราธิวาส


นายฐานะ  จิตต์มั่น
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้นราธิวาส

 อำนาจหน้าที่

 บุคลากร 

 อัตรากำลัง

๑) ฝ่ายบริหารทั่วไป

๒) ฝ่ายจัดการป่าไม้

๓) ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ 

๔) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นราธิวาส   

๕) หน่วยป้องกันรักษาป่าในท้องที่จังหวัดนราธิวาส