“โครงการประชาอาสาปลูกป่า”


วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี) ได้มอบ ศูนย์ป่าไม้ชลบุรี สถานนีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ณ บริเวณพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 แปลง รวมเนื้อที่ 12 ไร่ ชนิดไม้ที่ปลูกประกอบด้วย ต้นตะเคียนทอง ต้นยางนา ต้นมะค่าโมง ต้นประดู่ ต้นพะยูง ต้นพะยอม และอื่นๆอีกมาก รวมทั้งสิน 2,400 ต้น และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียนและประชาชนทั่วไป ประมาณ 300 คน ทั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนปลูกต้นไม้ผ่านเว็ปไซต์ https://plant.forest.go.th