อัตรากำลัง


อัตรากำลังที่ปฏิบัติงานทั้งหมด จำนวน 285 อัตรา

ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561