รายงานการประชุม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามการจัดหน่วยงาน สจป.๑-๑๓ และสาขาฯ


ขอส่งรายงานการประชุม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามการจัดหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา