ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนด เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี)


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนด เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี) ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562