ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม. ๓) ของสำนักจัดการทัพยากรป่าไม้ ที่ ๙ (ชลบุรี) ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม. ๓) ของสำนักจัดการทัพยากรป่าไม้ ที่ ๙ (ชลบุรี) ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คลิ๊ก…