ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี)


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนด เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี) ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2562 . . . คลิ๊ก