อัตรากำลัง


อัตรากำลังที่ปฏิบัติงานทั้งหมด จำนวน 226 อัตรา

ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563