ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การจ้างเหมาบำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ เนื้อที่ ๑,๒๕๐ ไร่ โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า เพื่อถวายแม่ของแผ่นดิน จังหวัดชลบุรี


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การจ้างเหมาบำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ เนื้อที่ ๑,๒๕๐ ไร่ โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า เพื่อถวายแม่ของแผ่นดิน จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔