ขอบเขตของงาน การจ้างสร้างอาคารสำนักงาน คทช. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อทอง จำนวน 1 หลัง


ขอบเขตของงาน การจ้างสร้างอาคารสำนักงาน คทช. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อทอง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน ๑,๒๕๖,๐๐๐ บาท