ขอบเขตของงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการพระราชดำริ จังหวัดลบุรี จำนวน 1 หลัง


ขอบเขตของงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการพระราชดำริ จังหวัดลบุรี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน ๑,๒๘๔,๐๐๐ บาท