ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑ การจัดหาพัสดุ ๘ ข้อย่อย


ข้อ ๑ การจัดหาพัสดุ ๘ ข้อย่อย
(๑) กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เช่น ระเบียบพัสดุมติคณะรัฐมนครี และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น กฏหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา)
(๒) แผนการจัดหาพัสดุ
(๓) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา ๙(๘) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ
(๔) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ
(๕) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา ๙(๘)
(๖) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ
(๗) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
(๘) รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน