COVID-19


COVID- 19 คืออะไร โรคโควิด 19 คือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการค้นพบล่าสุด ไวรัสและโรคอุบัติใหม่นี้ไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่จะมีการระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี 2019 ขณะนี้โรคโควิด 19 มีการระบาดใหญ่ไปทั่ว ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลก

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (กรมควบคุมโรค)

บทความวิชาการด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับสถาณการ COVID-19 (กรมสุขภาพจิต)

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อมูลผู้ติดเชื้อ COVID 19

ฐานข้อมูลและแหล่งความรู้เกี่ยวกับ COVID 19