ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรและเจ้าหน้าที่รัฐ สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรและเจ้าหน้าที่รัฐ สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล