ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ


ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ