หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขจพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติป่าหินเพิงทึบ ทิวเขาบรรทัด บ้านเขาพลู หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด


วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขจพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติป่าหินเพิงทึบ ทิวเขาบรรทัด บ้านเขาพลู หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 92-3-34 ไร่ ผลการตรวจลาดตระเวน พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้