หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.6 (ทุ่งเบ็ญจา) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาลูกช้าง หมู่ที่ 14 บ้านบึงบอน ตำบลทุ่งเบ็ญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี


วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.6 (ทุ่งเบ็ญจา) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาลูกช้าง หมู่ที่ 14 บ้านบึงบอน ตำบลทุ่งเบ็ญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชาลูกช้าง เนื้อที่ 28-0-11 ไร่ พื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้