เจ้าหน้าที่สังกัดศูนย์ป่าไม้ตราด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด ร่วมกันปลูกป่าโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าจังหวัดตราด จำนวน 2,000 ต้น


วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่สังกัดศูนย์ป่าไม้ตราด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด ร่วมกันปลูกป่าโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าจังหวัดตราด บริเวณป่าเขาคลองปุก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 12-0-54 ไร่ ไม้ที่นำมาปลูก ไม้ยางนา ไม้ตะเคียนทอง ไม้พะยูง ไม้สำรอง จำนวน 2,000 ต้น ผู้ร่วมปลูกป่า จำนวน 21 คน