ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox IV ๓๐๖๕


วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox IV ๓๐๖๕ จำนวน ๑ รายการ (อยู่ระหว่างขอหมายเลขครุภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐ บาท ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔